Adóigazgatás PDF Nyomtatás

A városi adócsoport feladat-és hatáskörébe tartozó főbb ügyfajták és azok ügymenete:


1. Vagyoni típusú adók:

 1. építményadó

 2. telekadó

2. Kommunális jellegű adók:

 1. idegenforgalmi adó

 2. helyi iparűzési adó

3. Adóigazolások

4. Gépjárműadó

5. Talajterhelési díj1. 1) Építményadó


Az adókötelezettség


Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.


Az adó alanya

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezet) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban e rendelkezésektől el lehet térni.


Az adó alapja

Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

 

Az adó mértéke

Az építményadó mértéke a vasúttól északra eső területen lévő építményre 700 Ft/m²/év.

Az építményadó mértéke a vasúttól délre eső területen lévő építményre 560 Ft/m²/év.

Amennyiben Fonyód Város közigazgatási területén a magánszemély tulajdonában lévő - az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, illetve lakás megnevezéssel nyilvántartott - ingatlanon az adóév január 1. napján a tulajdonos vagy a tulajdonos közeli hozzátartozója a lakcímbejelentés szabályai szerint lakóhelyet létesített és az adóévben ténylegesen (életvitelszerűen) legalább 10 hónapon át tartózkodik, úgy a tulajdonos és a tulajdonos közeli hozzátartozójának személyenkénti adómértéke - legfeljebb két személy figyelembe vételéig

 1. a vasúttól északra lévő területen

  • 1 fő esetén 250 Ft/m²/év,

  • 2 fő esetén 400 Ft/m²/év,

 2. a vasúttól délre lévő területen

  • 1 fő esetén 230 Ft/m²/év,

  • 2 fő esetén 380 Ft/m²/év összeggel csökken 

 

Az adóköteles ingatlan után a tulajdonosokat adókötelezettség terheli.

Az adókötelezettség magába foglalja a bevallási kötelezettséget is, amely alapján az adóhatóság kivetéssel állapítja meg a helyi adót.

Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül kell adóbevallást tenni.

A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható, ha a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, illetve a bevallási kötelezettségét nem teljesíti, vagy a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki.


Hasznos információk a bevallás kitöltéséhez.

hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.

kiegészítő helyiség: a lakáshoz, üdülőhöz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince, ide nem értve a gépjárműtárolót.

egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjárműtárolónak, raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a melléképületrész.

a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló: a lakóépületben lévő épületrész, vagy a lakóépület elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel.

https://www.crunchbase.com/organization/rush-essay . www.rushessay.com Unable to load Mainlink code. Directory /var/www/kozadat.info/public_html/putslinkshere/data is not writeable!melléképület, melléképületrész: a lakás, az üdülő elhelyezésére szolgáló telken lévő és a lakás, üdülő szokásos használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, ide nem értve a gépjárműtárolót. A többlakásos lakóépületben lévő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévő közlekedő és tároló-helyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség közösen használja.

Letöltés:  Építményadó bevallás   -  Megállapodás

Az építményadó-bevallás benyújtásának helye:


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

„C" Épület 2.sz iroda Kárászné Pintér Szillvia

                                  Czár Andrea

           3.számú iroda: Horváthné Czár Katalin

Ügyintézési határidő: 30 nap


Postacím: 8640 FONYÓD, Fő utca 19.

Telefon: 85/ 562-980; 85/562-997

Telefax: 85/ 562-999;

E-mail cím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: szünnap

Kedd : szünnap

Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 óráig

Csütörtök: szünnap

Péntek: 8:00-12:00 óráig

 


1. 2) Telekadó


Az adókötelezettség

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (telek).

Beépítetlen teleknek minősül az az önálló helyrajzi számon nyilvántartott belterületi ingatlan, amelyen építményadó adókötelezettsége alá eső építmény nem áll.

Minden helyrajzi számmal rendelkező beépítetlen belterületi földrészletről külön bevallást kell készíteni.


Az adó alanya

 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezet) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). Valamennyi tulajdonos írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban e rendelkezésektől el lehet térni.


Az adó alapja

Az adó alapja a telek m²-ben számított területe.


Az adó mértéke

A vasúttól északra eső területen lévő telkekre 50 Ft/m²/év.

A vasúttól délre eső területen lévő telkekre 40 Ft/m²/év.


Az adómentesség

Mentes az adó alól:

a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,

b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után,

c) az épület rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek nem minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú- földrészlet.

d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a c) pontban meghatározott mértéket meghaladja.

e) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó -jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított- védő (biztonsági) terület,

f) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.

g) vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő telek, amely közútról, közterületről, magánútról nem megközlíthető,

h) vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő telek, ha térmértékének egyik összetevője ( szélesség, hosszúság) nem haladja meg a 10 métert.

i) vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő telek, mely területének több mint 50 %-a a hatályos településrendezési terv szerint „ beépítésre nem szánt terület"-en található,

j) vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő belterületi ingatlan teljes területe, ha azon épület áll,

k) a telek 800 m 2 feletti része, ha területének 80 %-án vállalkozónak nem minősülő magánszemély szántóföldi tevékenységet gyakorol az adóévben.

Szántóföldi mezőgazdasági tevékenységnek minősül az egy helyrajzi szám alatt legalább 10 m széles utcafrontú, közútról megközelíthető ingatlanon végzett kertészeti (virág, zöldségfélék), növénytermesztési

(kalászosok, kukorica, burgonya, szőlő-gyümölcsös, fűszernövény, takarmánynövény) tevékenység.


A mentességet biztosító körülmények fennállásának igazolása az adó alanyának feladata.


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását és/vagy a művelési ág törlését követő év első napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.


Az adóköteles ingatlan után a tulajdonosokat adókötelezettség terheli.

Az adókötelezettség magába foglalja a bevallási kötelezettséget is, amely alapján az adóhatóság kivetéssel állapítja meg a helyi adót.

Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül kell adóbevallást tenni.

A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható, ha a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, illetve a bevallási kötelezettségét nem teljesíti, vagy a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki.

Letöltés: Telekadó bevallás   -  Megállapodás

A telekadó-bevallás benyújtásának helye:


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÉNZÜGYI OSZTÁY

„C" Épület 2.számú iroda: Czár Andrea

 

ügyintézési határidő: 30 nap


Postacím: 8640 FONYÓD, Fő utca 19.

Telefon: 85/ 562-980; 85/562-997

Telefax: 85/ 562-999; 

E-mail cím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Ügyfélfogadás rendje:


Hétfő: szünnap

Kedd : szünnap

Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 óráig

Csütörtök: szünnap

Péntek: 8:00-12:00 óráig

 

Az építményadóra és a telekadóra vonatkozó törvényi előírásokat az 1990. évi C. törvény a helyi adókról, a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről , továbbá Fonyód Város Önkormányzatának 23/2007 (XII. 14.) rendelete a helyi adókról rendelkezései szabályozzák.

 

2. 1) Idegenforgalmi adó


Az adókötelezettség, az adó alanya


Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


Az adómentesség


Az adókötelezettség alól mentes

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély

 • a 70. életévét betöltött magánszemély

 • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély

 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanuló vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező magánszemély

 • a szolgálati kötelezettségét teljesítő magánszemély

 • a hatósági, bírósági intézkedés folytán tarttózkodó magánszemély

 • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, vagy alkalmazottja a munkavállalója által folytatott munkavégzése miatt ,

 • ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt

 • a településen üdülőtulajdonnal, - bérlettel rendelkező magánszemély, illetve ezek hozzátartozója

 • a településen lakóhellyel, tartózkodási hellye rendelkező magánszemély


Az adó alapja


A megkezdett vendégéjszakák száma.


Az adó mértéke


Személyenként és vendégészakánként 300 Ft.


Az adó beszedésére kötelezett

 • a kereskedelmi szálláshelyeken az üzemeltető

 • az üdülőt fenntartó szerv

 • a fizetővendéglátó szálláshelyeken a szállásadó

 • fizetővendéglátó szálláshelyeken a közvetítésre jogosított szerv

 • bármely egyéb ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadás, ingyenes használatba átadása esetén, a helyíség tulajdonosa, bérlője.

Az idegenforgalmi adó összegét az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg azzal, hogy közli a magánszeméllyel és az adót átveszi.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik bevallani és befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adóbeszedésére kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tágyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.


Az adónyilvántartás

(1) Az adó beszedésére kötelezett befizetési kötelezettsége teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében a nála elszállásolt vendégekről nyilvántartást köteles vezetni

(2) A nyilvántartásnak (vendégkönyv) tartalmaznia kell:

1.a szálláshely megnevezését és címét,

2.a vendég személyazonosító adatait:

 1.  
  1. a vendég vezeték- és utóneve.

  2. születési hely, születési idő,

  3. a külföldi vendég állampolgársága, illetve hontalan státusza esetén útlevelének száma, a vízum vagy a tartózkodási engedély száma.

  4. lakcíme, személyi igazolvány száma, külföldi, illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, a vízum vagy a tartózkodási engedély száma.

3.a vendég szálláson való tartózkodásának kezdő- és befejező időpontját.

(3) A vendégről vezetett nyilvántartást úgy kell összeállítani, illetve vezetni, hogy

a) az adóalapjának, az adó összegének, a mentességek igénybevételének ellenőrzésére alkalmas legyen,

b) folyamatosan, kihagyás nélkül tartalmazza az idegenforgalmi adó, valamint a mentességek megállapítását megalapozó dokumentumok, bizonylatok hivatkozásait,

így:

 • az életkor igazolására a személyi igazolvány, útlevél, tartózkodási engedély számát,

 • tanulói, hallgatói jogviszony igazolására a diákigazolvány számát,

- munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató megnevezését, pontos

székhelyének, telephelyének címét

(4) A nyilvántartást az egyes bevallási időszakok végén le kell zárni, s meg kell állapítani

a fizetendő adót

Letöltés: Idegenforgalmiadó bevallás

Az idegenforgalmiadó-bevallás benyújtásának helye:


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

„C" Épület 3.számú iroda: Horváthné Czár Katalin

 

ügyintézési határidő: 30 nap


Postacím: 8640 FONYÓD, Fő utca 19.

Telefon: 85/ 562-980; 85/562-997

Telefax: 85/ 562-999;

E-mail cím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Ügyfélfogadás rendje:


Hétfő: szünnap

Kedd : szünnap

Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 óráig

Csütörtök: szünnap

Péntek: 8:00-12:00 óráig

 

2. 2) Helyi iparűzési adó


Az adókötelezettség


Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység).

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.


Az adó alanya


Az adó alanya a vállalkozó.


Az adó alapja


 • Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétet, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel.

 • Iseiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani.Minden megkezdett nap egy napnak számít.


Az adó mértéke


 • Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.

 • ideiglenes jelleggel végzett iaprűzési tevékenység esetén az adó mértéke

piaci és vásározó kiskesereskedelmet folytató válllakozó esetében naptári naponként 1000 Ft.

építőipari tevékenységet folytató vállalkozó esetében naptári naponként 5000 Ft.


A fonyódi piacon árusító nem fonyódi telephelyű piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozó az adóév január 1-jétől április 30-ig, illetve október 1-től december 31-ig mentesül az adófizetési kötelezettség alól.


A vállalkozó adóelőleget köteles fizetni. Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. A vállalkozó edőelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizet. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Letöltés: Iparűzésiadó bevallás 2008 - Iparűzésiadó bevallás 2009 - Ideiglenes iparűzésiadó bevallás  

Az iparűzésiadó-bevallás benyújtásának helye:


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

„C" Épület 2. számú iroda: Kárászné Pintér Szilvia

 

ügyintézési határidő: 30 nap


Postacím: 8640 FONYÓD, Fő utca 19.

Telefon: 85/ 562-980; 85/562-997

Telefax: 85/ 562-999;

E-mail cím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


Ügyfélfogadás rendje:


Hétfő: szünnap

Kedd : szünnap

Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 óráig

Csütörtök: szünnap

Péntek: 8:00-12:00 óráig

 


3. Adóigazolások


Az adóigazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogaszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az adóigazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozást vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címént törölt, de el nem évült adótartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását.


A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs.

A hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több hatósági bizonyítványt kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után 600 forint illetéket kell fizetni.


Ügyintézés


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

„C" Épület 3.számú iroda: Horváthné Czár Katalin

ügyintézési határidő: 5 munkanap


Postacím: 8640 FONYÓD, Fő utca 19.

Telefon: 85/ 562-980; 85/562-997

Telefax: 85/ 562-999;

E-mail cím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


Ügyfélfogadás rendje:


Hétfő: szünnap

Kedd : szünnap

Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 óráig

Csütörtök: szünnap

Péntek: 8:00-12:00 óráig


4. Gépjárműadó


Az adókötelezettség


A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után gépjárműadót kell fizetni.

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik.


Az adó alanya


Az adó alanya az a személy, aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosnként szerepel.


Adómentes a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szűllító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - a tulajdonában lévő egy darab 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, de nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötlezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.


Az adó alapja és mértéke


Személyszállító gépjármű

 • adóalapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezeve.

 • adómértéke gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt

                        gyártási évet követő 4- 7. naptári évben 260 Ft/kilowatt

                              gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt

                              gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt

                              gyártási évet követő 16. naptári évtől 120 Ft/kilowatt

 

Autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi

 • adóalapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

 • adómértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.


Tehergépjármű

 • adóalapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.

 • adómértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.


A gépjárműadót az adóhatóság a közúti közlekedési hatóság nyilvántartása alapján állapítja meg.

Adózó közvetlenűl az adóhatóságnak jelenti be a változást követő 15 napon belül, ha az adófizetési kötelezettsége szünetel, a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg.


A gépjárműadó-bevallás benyújtásának helye:


FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

„C" Épület 3.számú iroda: Horváthné Czár Katalin

ügyintézési határidő: 30 nap

Postacím: 8640 FONYÓD, Fő utca 19.

Telefon: 85/ 562-980; 85/562-997

Telefax: 85/ 562-999; 85/360-460

E-mail cím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.


Ügyfélfogadás rendje:


Hétfő: szünnap

Kedd : szünnap

Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 óráig

Csütörtök: szünnap

Péntek: 8:00-12:00 óráig

 

5. Talajterhelési díj

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 11-14., valamint 21/A., 21/B., 27. §-a, továbbá a Tv. 2. számú melléklete alapján:


Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.


Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben. illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. Az ennek megfelelő felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.


A talajterhelési díj mértékének számítása:

talajterhelési díj mértéke = talajterhelési díj alapja x egységdíj x területérzékenységi szorzóTalajterhelési díj alapja: a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.


A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.


A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m³.

A talajérzékenységi szorzó: 3,0


A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. Évközi rákötésnél a rákötésig keletkező m3-tert kell bevallani a rákötés tényének igazolása mellett. /Balatonlelle Szennyvíz Üzemvezetősége Üzembehelyezési Hozzájárulás másolat/


A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó, 2009. évtől a Tv. alapján megállapított talajterhelési díj 100%-át köteles megfizetni.


A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem, tartós környezetkárosodások kármentesítése stb.)


II.

Fonyód Város Önkormányzat képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 18/2004. (VI. 29.) számú rendelete alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli a Fonyód Város Önkormányzat közigazgatási területén azokat a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókat (a továbbiakban: kibocsátókat), akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.


A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Fonyód Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást.


A talajterhelési díjat Fonyód Város Képv. Testület Talajterhelési díj 11743095-15396516-03920000 számú számlájára kell megfizetni.

Kibocsátó: minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.

 

 


Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva - a rácsatlakozást.


A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ezekhez fűződő jogkövetkezményekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) előírásai az irányadóak. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, illetve ha a bevallási kötelezettségét nem teljesíti, vagy a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki.


A „BEVALLÁS" nyomtatványt és a befizetéshez szükséges csekket a nyilvántartott adózók részére a hivatal a tárgyévet követő év első hónapjában megküldi. Az adónyilvántartásban nem szereplő kibocsátók azt a Polgármesteri Hivatalban kérhetik.


Ügyfélfogadás ideje: szerda: 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00, péntek: 8.00 - 12.00

helye: Városi Polgármesteri Hivatal Fonyód, Fő u. 19.

C épület 4. sz. ajtó: Horváthné Iváncsics Erika

ügyintézési határidő: 30 nap

Telefonszám: 85/562-980

Utolsó frissités ( 2010. január 14. csütörtök 10:05 )
 
Sitemap