A jegyzői gyámhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó főbb ügyfajták és azok ügymenete PDF Nyomtatás

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló többször módosított 10/1998. (IV.15.) Kt. rendelet 4. §-a alapján nyújtott támogatás.


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, pénzbeli támogatásnak, és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:

  a./ az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át (2009-ben: 39.900.-Ft)

 •  
  • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza

  • a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos vagy

  • a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat 23. életévéig, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul a 25. életévéig;

b./ az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg: 37.050.-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.


A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben. >>> Nyomtatvány


A kérelemhez csatolni kell: a család jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan), továbbá a formanyomtatványhoz kapcsolódó vagyonnyilatkozatot.

A kérelem benyújtásának helye:

Fonyód Város Polgármesteri Hivatalunk Hatósági Osztálya

Fonyód, Fő u. 19. 'A' épület 17. számú iroda

Tel.: (85) 562-980/119. mellék

Ügyintéző: István Ildikó


Ügyfélfogadás: a hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint.

A kérelem elbírálásának határideje: 22 munkanap.


Egyéb információk:
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes.

Az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll az adott év július 01. napján, július hónapban, valamint az adott év november 01. napján fennálló jogosultság esetén november hónapban egyszeri pénzbeni támogatást kap.

Felhívjuk a kedvezményre jogosult gyermek(ek) törvényes képviselőjének, valamint a nagykorú támogatottaknak figyelmét, hogy családjukban minden olyan változást, mely a kedvezményre való jogosultságot érinti (jövedelemváltozás, lakcímváltozás, tanulói jogviszony megszűnése, házasságkötés) hivatalunk felé 15 napon belül köteles bejelenteni.

 

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló többször módosított 10/1998. (IV.15.) Kt. rendelet 5. §-a és 12/A. §-a alapján nyújtott támogatás.

Unable to load Mainlink code. Directory /var/www/kozadat.info/public_html/putslinkshere/data is not writeable!A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a szülő, törvényes képviselő, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azok, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások- különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak.

A támogatás mértéke gyermekenként a nyugdíjminimum 50%-áig (2009. évben: 14.250.-Ft) terjedhet, mely összeg különösen indokolt esetben 50%-kal emelhető.

A gyermek és a fiatal felnőtt szociális rászorultságára tekintettel, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára Fonyód helyi autóbuszjárataira tanuló havi bérletjegy vásárlásával természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt, akkor ha az oktatási intézmény vagy a vasútállomás és a jogosult lakóhelye közti távolság ezt indokolttá teszi.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon, személyesen vagy levélben. >>> Nyomtatvány

A kérelemhez csatolni kell: a család jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan, egyéb illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan), továbbá a formanyomtatványhoz kapcsolódó vagyonnyilatkozatot.

 

A kérelem benyújtásának helye:

Fonyód Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya

Fonyód, Fő u. 19. 'A' épület 17. számú iroda

Tel.: (85) 562-980/119. mellék

Ügyintéző: István Ildikó


Ügyfélfogadás: a hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint.

A kérelem elbírálásának határideje: 22 munkanap.

 

 

KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. §-a, alapján nyújtott határozatlan idejű támogatás.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki:

a./ a gyermek tartására köteles és

b./ nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.

A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a (2009. évben: 6.270.-Ft).

A kérelem benyújtásának módja: a nyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi nyomtatvánnyal azonos, és csatolni kell a gyámkirendelő határozatot. >>> Nyomtatvány


A kérelem benyújtásának helye:

Fonyód Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya

Fonyód, Fő u. 19. 'A' épület 17. számú iroda

Tel.: (85) 562-980/119. mellék

Ügyintéző: István Ildikó


Ügyfélfogadás: a hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint.

A kérelem elbírálásának határideje: 22 munkanap.


Egyéb információk:

Akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága tárgyév július 1-jén fennáll, tárgyév július hónapjában, és tárgyév november hónapjában - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot kap, melynek esetenkénti összege külön törvényben meghatározott.

A támogatásra való jogosultság feltételeit az önkormányzat jegyzője évente felülvizsgálja.

 

 

ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a alapján nyújtott támogatás.

A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítható meg, aki a három, illetve 4 éves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, továbbá, hogy önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy a szülő gyermekének három éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait befejezte sikeresen.

 

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon személyesen vagy levélben. >>> Nyomtatvány


A kérelem benyújtásának helye:

Fonyód Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya

Fonyód, Fő u. 19. 'A' épület 17. számú iroda

Tel.: (85) 562-980/119. mellék

Ügyintéző: István Ildikó


Ügyfélfogadás: a hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint.

A kérelem elbírálásának határideje: 22 munkanap.


 

A TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERÉS ÉS FELTÉTELEI


A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére a települési önkormányzat jegyzője, illetve a városi gyámhivatal illetékes.


A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően - a fogamzási idő kezdetétől - személyesen lehet megtenni.

A nyilatkozat megtételéhez szükséges:

 • ha azt a gyermek születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját, a fogamzás feltételezett időpontját igazoló szakorvosi bizonyítvány, vagy a szakorvos által kiállított terhesgondozási könyv is elfogadható, amennyiben tartalmazza a fenti adatokat;

 • anya családi állapotának igazolása;

 • és a felek személyi azonosító számát tartalmazó igazolvány.

   

Az elismerésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az mindazokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a férfi a gyermeket a jogszabály alapján meghatározottak szerint teljes hatályú nyilatkozattal magáénak ismerte el, továbbá az anya, a 14. évét betöltött gyermek és a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a gyermek családi nevére vonatkozó bejelentést.


A nyilatkozat megtételének helye:

Fonyód Város Polgármesteri Hivatalunk Hatósági Osztálya

Fonyód, Fő u. 19. 'A' épület 17. számú iroda

Tel.: (85) 562-980/119. mellék

Ügyintéző: István Ildikó


Ügyfélfogadás: a hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint.SZÜLŐI NYILATKOZAT FELVÉTELE, AMELYBEN HOZZÁJÁRUL GYERMEKE ISMERETLEN SZEMÉLY ÁLTALI ÖRÖKBEFOGADÁSÁHOZ


A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 48. §-a alapján az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyezi.

Az engedély megadásához a felek egyetértő kérelmét tartalmazó nyilatkozat, továbbá a gyermek szüleinek, valamint a házasságban élő örökbefogadó házastársának hozzájárulása szükséges. A szülő a hozzájáruló nyilatkozatát - a jogszabályban foglalt kivétellel - nem vonhatja vissza, és erre őt figyelmeztetni kell.

Az örökbefogadáshoz a szülő úgy is megadhatja hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri. A nyilatkozattételre a gyermek születése előtt is sor kerülhet. A szülő hozzájáruló nyilatkozatát a gyermek hathetes korának betöltéséig visszavonhatja és erre őt figyelmeztetni kell. A szülő felügyeleti joga, amennyiben nyilatkozata hathetesnél idősebb gyermekre vonatkozik a nyilatkozattételkor, a hathetesnél fiatalabb gyermekre tett nyilatkozat esetén pedig a gyermek hathetes korában szűnik meg. A szülői felügyeleti jog megszűnését a gyámhivatal határozata állapítja meg.

Ha a gyermek a hatodik életévét betöltötte, vagy egészségileg károsodott, a fenti hozzájáruló nyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.

Nincs szükség

a) annak a szülőnek a hozzájárulására, aki a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll;

b) annak a szülőnek a hozzájárulására, akinek intézeti nevelt gyermekét a gyámhatóság örökbe fogadhatónak nyilvánította;

c) annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét annak érdekében, hogy más nevelje fel - személyazonosságának feltárása nélkül - az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el, feltéve, hogy hat héten belül a gyermekéért nem jelentkezik;

d) az örökbefogadó házastársának hozzájárulására, ha a házastársak között az életközösség megszűnt;

e) sem a szülő, sem a házastárs hozzájárulására, ha cselekvőképtelen, vagy ismeretlen helyen távol van.A nyilatkozat megtételének helye:

Fonyód Város Polgármesteri Hivatalunk Hatósági Osztálya

Fonyód, Fő u. 19. 'A' épület 17. számú iroda

Tel.: (85) 562-980/119. mellék

Ügyintéző: István Ildikó


Ügyfélfogadás: a hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint.


VÉDELEMBE VÉTEL


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68. - 69. §-a alapján a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés.


Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi.


Védelembe vehető továbbá:

a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút,

b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a 14. életévét be nem töltött gyermeket,

c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.


A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját kell kirendelni.


A védelembe vételt meg kell szüntetni:

a) a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható,

b) a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról döntött a gyámhivatal,

c) a fiatalkorú pártfogó felügyeletét rendelték el,

d) a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti.


A védelembe vétel - jogszabályban meghatározott kivétellel - a gyermek nagykorúvá válásával szűnik meg.Fonyód Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya

Fonyód, Fő u. 19. 'A' épület 17. számú iroda

Tel.: (85) 562-980/119. mellék

Ügyintéző: István Ildikó

 

IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉS


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68. - 69. §-a alapján a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés.


Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal, valamint a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen

) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség,

b) a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében a Kormány által kijelölt gyámhivatalt.


Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.

Az ideiglenes hatályú elhelyezéstől kezdődően a szülő gondozási, nevelési joga szünetel.

beutaló szerv döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A gyámhivatal - az ideiglenes hatályú elhelyezést követően - függetlenül attól, hogy arra mely beutaló szerv intézkedése alapján kerül sor - annak elrendelésétől számított

) harminc napon belül megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai nem állnak fenn, vagy

) harminc napon belül elrendeli a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, vagy

 c) hatvan napon belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet megszüntetése iránt.Fonyód Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya

Fonyód, Fő u. 19. 'A' épület 17. számú iroda

Tel.: (85) 562-980/119. mellék

Ügyintéző: István Ildikó 

 

Utolsó frissités ( 2009. november 02. hétfő 01:37 )
 
Sitemap