Okmányiroda PDF Nyomtatás

Okmányiroda Fonyód, Ady Endre utca 39.

 


Személyazonosító igazolvány (85) 361-852/33 mellék Bándi Andorné

Lakcímbejelentés (85) 361-852/34 mellék dr. Hengerné Keresztény Zsuzsanna

Anyakönyvi igazgatás (85) 562-008 dr. Hengerné Keresztény Zsuzsanna

Útlevél ügyintézés (85) 361-852/33 mellék Csekk Lászlóné

Egyéni vállalkozói igazolvány (85) 361-852/33 mellék Bándi Andorné

Közlekedés igazgatási ügyintézés (85) 361-852/31 mellék Mezriczky Zoltán

Vezetői engedély (85) 361-852/33 mellék Csekk Lászlóné

Mozgáskorlátozottak Parkolási

Igazolványa (85) 361-852/33 mellék Bándi Andorné

Ügyfélkapu (85) 351-852/33 mellék Bándi Andorné


e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-12.00 13.00-16.00

Kedd: 8.00-12.00 -

Szerda: 8.00-12.00 13.00-16.00

Csütörtök: - -

Péntek: 8.00-12.00 -

Okmányirodánkba a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül a hétfői és szerdai napokra internetes időpontfoglalást biztosítunk. Személyesen időpontot egyeztetni Okmányirodánkban tud(Ady Endre utca 39.) , telefonon 85/361-852/33 és a 85/361-852/31 számokon lehet.


A személyazonosító igazolvány kiadásáról:

Jogszabályi háttér: 1992. évi LXVI. törvény

168/1999.(XI.24.) Korm. rendelet

1990. évi XCIII. törvény


1./ Ki terjesztheti elő és hol az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelmet?
Fő szabály:  Az állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem személyesen bármelyik okmányirodában előterjeszthető, ahol a kérelmezőről arcképmás
                     felvétel készül.

Kivétel: a./   A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de a személyes megjelenés kötelezettsége alól nem
                     mentesül a kérelmező.
              b./    A kérelmező helyett a meghatalmazottja is eljárhat, ha a kérelmező a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint egészségi állapota miatt nem képes

megjelenni.
              c./    A szabadságvesztés büntetését töltő, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt valamint az előzetes letartóztatásban lévő polgár

helyett meghatalmazottja is eljárhat. A fogva tartás helye szerinti okmányiroda az illetékes.
                  A b./ és c./ esetben a kérelemhez csatolni kell 1 db fényképet is.(igazolvány kép)
2./ Állandó személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztése:
              A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát a törvényes képviselő kérelmezheti a születést

anyakönyvező anyakönyvvezetőnél.

SZIG kiadása 14 év alatt
- illetékmentes az alábbi kivételekkel: elveszett, megsemmisült, megrongálódott

 • ha már volt okmánya és annak pótlását kéri elvesztés, megsemmisülés és megrongálódás miatt és nem kell ideiglenes SZIG (van érvényes

útlevél) az illeték 1500 forint

 • ha már volt okmánya és annak pótlását kéri eltulajdonítás miatt és nem kell ideiglenes SZIG (van érvényes útlevél) az eljárás illetékmentes

 • ha már volt okmánya és annak pótlását kéri elvesztés, megsemmisülés és megrongálódás miatt és kell ideiglenes SZIG az eljárás illetéke 1500 forint

 • ha már volt okmánya és annak pótlását kéri eltulajdonítás miatt és kell ideiglenes SZIG az eljárás illetékmentes

SZIG kiadása 14 és 70 év között

- ha van más személyazonosításra alkalmas okmány, ezért nem kell ideiglenes SZIG az illeték 1500 forint

- ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmány az ideiglenes szig. kiadására vonatkozó eljárási illetéket kell megfizetni

SZIG kiadása 70 év felett

- illetékmentes, kivétel ha van érvényes útlevele vagy kártya formátumú vezetői engedélye


3./ Mit kell bemutatni a személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor?
               Ha a kérelmező érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát
                     igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatni:
               a./   születési anyakönyvi kivonatot és a névviselés megállapítására alkalmas
                      - házassági - anyakönyvi kivonatot  /személyazonosító igazolvány kiadásához illetékmentes/
               b./   a doktori cím viselésére jogosító okiratot,
               c./   a külföldről hazatért polgár esetében a magyar állampolgárságot igazoló érvényes
                     állampolgársági bizonyítványt,
               d./   a bevándorolt és a menekült jogállású személynek a bevándorlási engedélyt, illetőleg a
                      menekültkénti elismerését igazoló okiratot, továbbá a lakóhely bejelentéséről szóló igazolást,
               e./    a törvényes képviselőnek be kell mutatnia a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős
                      bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot
                      valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is.

4./ Az állandó személyazonosító igazolvány érvényessége a kiadás napjától számított:

a) 3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be

b) 7 év, ha a jogosult a 20. életévét még nem töltötte be

c) 10 év, ha a jogosult a 20. életévét betöltötte

d) Határidő nélküli, ha a jogosult a 70. életévét betöltötte


5./ Ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és

a) az állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás miatt, vagy az igazolványt

eltulajdonították, elvesztette vagy az megsemmisült ; 30 napos ideiglenes szig. 1500 forint az eljárás illetéke

b) az állandó személyazonosító igazolvány - adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt- átmenetileg nem adható ki.

120 napos ideiglenes szig. 3000 forint az eljárás illetéke


Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama alatt kizárólag a személyazonosság átmeneti igazolására szolgál.

Le kell adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt kiadó okmányirodának, ha érvényességi ideje lejárt, illetőleg a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott.

Az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, a postán kell befizetni.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Lakcímbejelentés:Jogszabályi háttér: 1992.évi LXVI. törvény, 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet,168/1999.(XI.24.)Korm. rendelet

Mikor kell a lakcímet bejelenteni?
    A polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének,
    illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel
    céljából bejelenteni /lakcímbejelentés/. A 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás és külföldről való  hazatérés szintén bejelentési kötelezettséget von maga után.
    A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni
    jogot nem keletkeztet és szüntet meg.

Hol kell a lakcímet bejelenteni?
    A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél kell
    bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is bejelentheti.
    Tartózkodási helyet akkor kell bejelenteni, ha az állandó lakcímtől eltérő címen az állampolgár 3 hónapot meghaladóan tartózkodik.
    A tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított öt éven belül - a tartózkodási hely
    szerint illetékes jegyzőnél ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett
    tartózkodási hely az 1992. évi LXVI. tv. erejénél fogva  megszűnik.
Ki jelentheti be a lakcímet?
        a./ személyesen
        b./ törvényes képviselő vagy
        c./ meghatalmazott


Ha a bejelentkezési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan, az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.
A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka /törvényes képviselője/ teljesíti. A kiskorú lakóhelyeként a szülő (törvényes képviselő) lakóhelyét kell bejelenteni.

Lakcímbejelentéshez szükséges:
    1./  Lakcímbejelentő lap nyomtatott nagybetűvel kitöltve
    2./  Érvényes személyazonosító igazolvány vagy más személyazonosításra alkalmas okmány (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély).
    3./  Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Lakcímbejelentéssel kapcsolatos illeték:
    a./  Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha
          arra a személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás miatt kerül sor.
    b./  Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló
      eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1.000 Ft

   c./ A személyi adatokban bekövetkezett változás esetén az eljárás illetéke 500 Ft

Az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, a postán kell befizetni.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap. Adatszolgáltatás a nyilvántartásból:

A nyilvántartás szervei meghatározott feltételekkel és korlátok között - a polgár, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmére, a felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén -adatot szolgáltatnak.

Egyedi adatszolgáltatás elsősorban az adatigénylő lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye szerint, illetőleg az érintett polgár ismert lakcíme szerint illetékes jegyzőtől kérelmezhető.

Adatszolgáltatás helyett a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartás illetékes szerve az általa megjelölt személyt, személyi kört keresse meg és

a) kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név- és lakcímadataikat a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa, vagy

b) arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.

Az adatszolgáltatást a nyilvántartásból írásban kérhető.

A nyilvántartás szerve által lefolytatott hatósági adatszolgáltatási eljárásért az adatigénylőnek díjat kell fizetni a 16/2007.(III.13.) IRM-MeHVM eü. rendelet alapján.

A díjfizetési kötelezettség az adat szolgáltatásra illetékes szerv pénztárába készpénzben történő befizetéssel vagy az általa megjelölt költségtérítési elszámolási számla, előirányzat-felhasználási keretszámla javára történő átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel teljesíthető. A díjat a szolgáltatás teljesítésétől számított 15 napon belül, illetőleg a fellebbezés benyújtásakor kell megfizetni. A díjat akkor is meg kell fizetni, ha

a) a keresett személy a nyilvántartásban nem szerepel, vagy az adatigénylő által megadott ismérvek alapján egyedileg nem azonosítható,

b) kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés esetén a keresett személy a hatóság felhívására nem nyilatkozik, az adatszolgáltatáshoz nem járul hozzá vagy a kiküldött értesítést nem veszi át, illetve az értesítés az adatszolgáltatásra illetékes szervhez a postai úton megkísérelt kézbesítést követően „ nem kereste" jelzéssel érkezik vissza,

c) az elkészült szolgáltatást az adatigénylő felhívás ellenére sem vette át, vagy

d) az adatszolgáltatásban közölt személyi vagy lakcímadatok megegyeznek az adatigénylő által közölt adatokkal.

Az adatszolgáltatási díj határidőn belüli meg nem fizetésekor a díjon felül a mulasztási bírságot is meg kell fizetni.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.


Anyakönyvi igazgatás:

Jogszabályi háttér: 1952. évi IV. törvény, 1982. évi 17. tvr. , 1993.évi LV. törvény, 6/2003.(III.7.) BM. rendelet,1990.évi XCIII. törvény, 2009. évi XXIX. törvény

Kivonat illetéke 2000 forint az esemény helye szerinti anyakönyvvezető állítja ki. Az illetéket bélyeg formájában kell leróni, ami a postán szerezhető be.

Születés bejelentéséhez szükséges okmányok:

    1./ Ha a szülők házasságban élnek:
        - az anya érvényes személyazonosító igazolványa, lakcím igazolvány
        - házassági anyakönyvi kivonat
    2./ Ha a szülők nem élnek házasságban:
        - az anya személyazonosító igazolványa, lakcím igazolvány
        - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
        - ha az anya hajadon családi állapotú, személyes nyilatkozat
        - ha az anya elvált családi állapotú, a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat
        - ha az anya özvegy családi állapotú, a volt férj halotti anyakönyvi kivonata
    A születést legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Vizsgálati lap otthon született újszülöttről(2 pl.) Nyilatkozat.

Haláleset bejelentéséhez szükséges okmányok:

Unable to load Mainlink code. Directory /var/www/kozadat.info/public_html/putslinkshere/data is not writeable!        1./ Halottvizsgálati bizonyítvány
        2./ Az elhunyt személyazonosító igazolványa (ha elveszett nyilatkozat a vesztés körülményeiről), lakcím igazolvány (érvényes útlevél, vezetői engedély)
Ezen túlmenően:
        a./ Ha az elhunyt nőtlen vagy hajadon családi állapotú:
                - a bejelentő személyes nyilatkozata az elhunyt családi és utónevére, családi állapotára
                - vagy az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
        b./ Ha az elhunyt házas/bejegyzett élettárs családi állapotú:
                - a túlélő házastárs/bejegyzett élettárs személyazonosító igazolványa, lakcím igazolványa
                - az elhunyt születési anyakönyvi kivonata és házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonata
                - vagy a bejelentő személyes nyilatkozata az elhunyt apjának családi és utónevére,
                   továbbá az elhunyt utolsó házasságkötésének helyére és idejére
        c./ Ha az elhunyt elvált/elvált bejegyzett élettárs vagy özvegy/özvegy bejegyzett élettárs családi állapotú:
                - az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
                - a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha özvegy/özvegy bejegyzett élettárs családi állapotú
                - jogerős bontóítélet, ha az elhunyt elvált/elvált bejegyzett élettárs családi állapotú vagy jogerős közjegyző általi végzés a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntéről
                - a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, amely az előző házasság megszűnését
                   igazolja vagy
                - a bejelentő személyes nyilatkozata:
                        - az elhunyt apjának családi és utónevére
                        - az elhunyt utolsó házasságkötésének helyére és idejére
                        - az elhunyt volt házastársának halálesete helyére és idejére.
    A halálesetet az azt követő első munkanapon kell a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél bejelenteni.

A haláleset anyakönyvezését a hozzátartozó vagy a hozzátartozótól meghatalmazással rendelkező temetkezési vállalat kezdeményezheti.

- Amennyiben az anyakönyvi kivonat nem áll rendelkezésre, akkor az esemény helye (születés, házasságkötés) szerinti anyakönyvvezetőnél illetékmentesen beszerezhető.

Házasságkötés bejelentéséhez szükséges okmányok:

    1./  Érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány
    2./  A lakhely szerinti népesség-nyilvántartó igazolása a családi állapotról, és a házasulók születési anyakönyvi kivonata.
   
    Ha a családi állapot elvált, a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, amely az előző házasság megszűnését igazolja.
Ha a családi állapot özvegy, be kell mutatni a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát.
    Külföldiek esetében tanúsítvány bemutatása szükséges.
    A házasulók a házassági szándékukat személyesen jelenthetik be a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél, a házasságkötés időpontja előtt legkorábban 6 hónappal, legkésőbb 30 nappal.
    A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját az anyakönyvvezető a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki.

A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző engedélyezi.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Adatszolgáltatás

Az anyakönyvvezető az ügyfél kérelmére az anyakönyvi nyilvántartás alapján anyakönyvi kivonatot állít ki, figyelembe véve az illetéktörvény előírásait. Amennyiben az ügyfél olyan adat igazolását kéri, ami nem tartalma az anyakönyvi kivonatnak, de az anyakönyv tartalmazza, arról hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány egy példányát az anyakönyvi irattárba helyezi.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos jegyzői feladatok

Jogszabályi háttér: 12/2001.(I.31.) Korm.rendelet

Az igénybevett támogatással megvásárolt lakás fekvése szerint illetékes jegyző az adó visszatérítési támogatással és a lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyel (ideértve a fiatalok otthonteremtési támogatását is) kapcsolatosan kizárólag a támogatás visszafizetésének igazolásáról, a visszafizetési kötelezettség felfüggesztéséről, továbbá a támogatást biztosító jelzálogjognak másik ingatlanra történő átjegyzéséről intézkedhet.

Amennyiben a kedvezmény igénybevételével épített, vásárolt lakást 10 éven belül lebontják, eltérő célra hasznosítják, illetve elidegenítik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a kedvezmény folyósított összegét visszafizetni. Amennyiben a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével vagy a lakás értékesítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében egy évig, az ügyfél kérelmére fel kell függeszteni. A felfüggesztés időtartama méltányolható esetben, legfeljebb egy évvel - kérelemre- meghosszabbítható.

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

- kérelem a visszafizetés felfüggesztéséről

- az értékesíteni kívánt ingatlan tulajdoni lap másolata

- az elidegenítési szerződés (benyújtási határidő: a megkötéstől számított 15 napon belül)

- jelzálogjog átjegyeztetésénél a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdon lap másolata

- a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevétel teljes felhasználását igazoló számla, vagy a vásárlásról kötött szerződés és értékbecslés

- építés estén használatba vételi engedély

- 2200 forint illetékbélyeg (postáról)

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Névváltoztatás

Születési névváltoztatási kérelemhez szükséges okmány:

- 10000 forint értékű illetékbélyeg (postáról)

- Születési /házassági anyakönyvi kivonat

- Érvényes személyi vagy személyazonosító igazolvány, lakcím igazolvány

A kérelem nyomtatvány az anyakönyvvezetőtől kérhető.

Házassági névváltoztatása

-házasság megszűnése után kérelmezhető, anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti

- illetékmentes eljárás, ha személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat-és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy kérelmező az általa kért formában használta a volt házastársa nevét.

Házassági névviselési forma módosításához szükséges okmányok:

- 5000 forint értékű illetékbélyeg (postáról)

- házassági anyakönyvi kivonat

- érvényes személyi vagy személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány

Állampolgárság igazolása

Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet be lehet nyújtani

a) Magyarországon élő kérelmező választása szerint a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetőjéhez vagy a körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetőhöz,

b) Külföldön élő kérelmező esetében az illetékes magyar konzuli tisztviselőhöz.

A kérelemhez mellékelni kell:

- születési anyakönyvi kivonatot és a családi állapotot igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bontóítélet)

- szülők születési illetve házassági anyakönyvi kivonata;

- lejárt magyar útlevél, személyi vagy személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, magyar katonakönyv, névváltoztatási okirat;

- 1500 forint értékű illetékbélyeg (postáról)

A kérelemhez eredeti okiratokat - idegen nyelvű okirat hiteles magyar fordítással ellátva -kell mellékelni. Kérelem nyomtatványt az anyakönyvvezetőnél lehet kérni.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Honosítás feltételei:

- meghatározott ideig bevándorolt, letelepedett vagy menekült státusban, illetve EGT tartózkodási engedéllyel Magyarországon kell élni

- a magyar jog szerinti büntetlen előélet, továbbá a kérelem elbírálásakor a kérelmező ellen magyar bíróság előtt nem folyik büntető eljárás

- megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított

- honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti

- alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven tett eredményes vizsgáról igazolás, kivéve ha ez alól a törvény alapján mentesül

Nem köteles vizsgát tenni:

- a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy

- aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett végzettséget

- aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte

- akiről a betegség jellege szerint illetékes egészségügyi szolgálat igazolja, hogy egészségügyi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére

Kérelem benyújtását megelőző időtartam:

Nyolc évi folyamatos magyarországi itt lakás után kérheti a honosítását az, aki nem tartozik az alábbi kategóriák valamelyikébe.

Öt év folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki

- Magyarország területén született , vagy

- Kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet, vagy

- Hontalan.

Három évi folyamatos magyarországi itt lakás után kedvezményes honosítást kérhet az, aki

- magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, illetve házassága a magyar állampolgár házastárs halálával szűnt meg, vagy

- kiskorú gyermeke magyar állampolgár, vagy

- magyar állampolgár fogadta örökbe (nagykorú személy), vagy

- magyar hatóság menekültként elismerte.

Itt lakás időtartamára való tekintet nélkül kedvezményes honosítást kérhet az, aki magyar nemzetiségűnek vallja magát, és igazolja, vagy valószínűsíti, hogy felmenői - szülő, nagyszülő, dédszülő - között volt magyar állampolgár, vagy aki visszahonosítását kéri.

Magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek lakóhelyétől függetlenül honosítható.

Névmódosítás iránti kérelem

A honosítást vagy visszahonosítást kérő külföldi egyidejűleg kérheti:

- hogy saját vagy felmenője egykori magyar családi nevét viselhesse,

- több tagú családi nevéből egy vagy több tag, valamint a nemre utaló végződés, vagy névelem elhagyását,

- családi nevének magyarra fordítását

A névmódosítási kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani.

A névmódosítás engedélyezéséről a miniszter okiratot ad ki, mely az eskü-vagy fogadalomtétel napján lép hatályba.

- a honosítási,- visszahonosítási kérelem nyomtatványt az anyakönyvvezetőnél lehet kérni

- Magyarországon élő kérelmező választása szerint a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetőjéhez, vagy a körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetőhöz nyújthatja be kérelmét.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Útlevél ügyintézés:

Jogszabályi háttér: 1998. évi XII. törvény, 101/1998.(V.22.) Korm.rendelet, 1990. évi XCIII. törvény
Az útlevél iránti kérelem személyesen bármelyik okmányirodában előterjeszthető. Az okmányirodában a kérelmezőről arcképmás és ujjlenyomat felvétel készül.
Nem tartalmaz ujjlenyomatot az útlevél:

 • aki ujjnyomat adására fizikailag állandó jelleggel képtelen

 • aki ujjnyomat adására átmeneti jelleggel képtelen

 • egészségi állapota miatt nem képes a személyes megjelenésre

 • 12 éven aluli személy


Útlevél igényléshez szükséges:

l./ személyazonosságot igazoló okirat:
    - személyi vagy személyazonosító igazolvány, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben a kérelmező rendelkezik vele)
    - születési anyakönyvi kivonat /személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező vagy lejárt érvényességű magánútlevéllel rendelkező kiskorú, vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy esetén/

2./ meglévő érvényes útlevél

3./ 18 éven aluli, valamint gondokság alatt álló személy útlevél iránti igényéhez szükséges a törvényes képviselőjének a hatóság előtt tett személyes nyilatkozata.
    - kérelmező személyi igazolványa
    - szülők, törvényes képviselő személyazonosító igazolványa
    - gondnok, illetőleg gyám kirendelő határozata vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról

- elvált szülők esetén a jogerős bírói végzés a gyermek elhelyezéséről

- özvegy családi állapot esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

4./ az útlevél kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke, illetve azok érvényességi ideje:

    - 6. életév alatt             3 éves érvényesség      2.500.forint
    - 6-l8 életév között      5 éves érvényesség      2.500 forint
-18-70 életév között 1 éves érvényesség 2.500 forint

    - l8-70 életév között    5 éves érvényesség      7.500.forint
    - l8-70 életév között    l0 éves érvényesség      14.000forint
- 70 év felett 1 éves érvényesség 2.500 forint

    - 70 év felett                l0 éves érvényesség      2.500 forint
    Sürgősségi kérelem esetén az alapilleték kétszeresének megfelelő illetéket kell megfizetni, ebben az esetben az útlevél kiállítása 5 munkanap+ a kézbesítési idő megtörténik. Amennyiben elveszett az útlevél és sürgősségi kérelemmel együtt kérik a pótlását, akkor az alapilleték háromszorosának megfelelő illetéket kell megfizetni. A megsemmisült, elveszett vagy utazásra más módon alkalmatlanná vált érvényes útlevél helyett kiállított új okmányért az alapeljárás illetékének kétszeresét kell megfizetni. 

Az úti okmány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a kérelmező a személyazonosító adatainak ellenőrzésére szolgáló okiratokat, értesítési címét, illetőleg lakcímét, arcképmását, ujjlenyomatát, saját kezű aláírását köteles az útlevél hatóság rendelkezésére bocsátani.

Az ideiglenes magánútlevelet az állampolgár haza utazását követően öt munkanapon belül köteles a Hivatalnál, körzetközponti jegyzőnél vagy a jegyzőnél leadni.

Az állampolgár halála esetén a még érvényes úti okmányt, hozzátartozója - vagy akinek a birtokába került - tizenöt munkanapon belül, továbbá aki úti okmányt talál, három munkanapon belül köteles a körzetközponti jegyzőhöz (okmányiroda) , a jegyzőhöz vagy a kiállító hatósághoz személyesen vagy posta úton eljuttatni!

Az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, a postán kell befizetni.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézés:

Jogszabályi háttér: 1990. évi V. törvény, 129/2000.(VII.11.) Korm.rendelet, 1990. évi XCIII. törvény


Egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges:

 személyazonosságot igazoló okirat bemutatása (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kérőlap a postán szerezhető be)

 adóigazolvány bemutatása

 a munkavégzés jellegétől függően: munkáltatói igazolás a heti munkaidőtől, nyugdíjas igazolvány, diákigazolvány

 tevékenységi fajtához kötődően a szükséges iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása

 jogszabályban előírt más hatóság engedélye, ha a tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti

 címhasználat jogosságát igazoló okirat (pl.: bérleti szerződés, használati szerződés, stb.)

 nyilatkozat az adózás módjáról

 10.000 Ft- os eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény


Egyéni vállalkozói igazolvány módosításához szükséges:

 személyazonosságot igazoló okirat bemutatása (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)

 tevékenységi fajtához kötődően a szükséges iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása

 jogszabály által előírt más hatóság engedélye, ha a tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti

 címhasználat jogosságát igazoló okirat (pl.: bérleti szerződés, használati szerződés, stb.)

 3.000 Ft-os eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény

Ha az egyéni vállalkozói igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, megrongálódott, annak pótlása 5000 Ft eljárási illeték megfizetése mellett kérelmezhető.

Az eljárási illetéket az ügyintéző által adott csekken, a postán kell befizetni.

Egyéni vállalkozói igazolvány megszüntetéséhez szükséges:

 személyazonosságot igazoló okirat bemutatása (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás)

 vállalkozói igazolvány

 a megszüntetésre irányuló eljárás illetékmentes

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Közlekedési igazgatás:

Jogszabályi háttér: 2004. évi CXL. törvény, 1990. évi CXIII. törvény, 1999. évi LXXXIV. törvény, 29/2004.(VI.16.) BM rendelet, 35/2000.(XI.30.) BM rendelet, 12/2007.(III.13.) IRM rendelet, 256/2000.(XII.26.) Korm.rendelet, 2008. évi C. törvény

Díjak, Illetékek

Tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése (vizsgánként)

4500 forint

Jármű ismételt forgalomba helyezése kitiltás esetén

10 900 forint

Lassú jármű igazoló lap

4800 forint

Indítási napló hitelesítése, pótlása

3500 forint

Forgalmi engedély

6000 forint

Törzskönyv

6000 forint

Forgalomból való kivonás, ideiglenes forgalomból történő kivonás megszüntetése

2300 forint

Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani

2300 forint


Egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

2300 forint

Külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése

10900 forint

Érvényesítő címke kiadása, pótlása

585 forint

Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása

3500 forint

Jármű előzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása

2400 forint

„M" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése

19500 forint

„M" betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása

6500 forint

Általános rendszám és lassú járműhöz kiadott különleges rendszám díja 1 pár esetén

8500 forint

Általános rendszám és lassú járműhöz kiadott különleges rendszám díja 1 darab

5500 forint

Ideiglenes „E" betűjelű rendszámtábla díja 1 pár esetén

13000 forint

Ideiglenes „E" betűjelű rendszámtábla díja 1 darab esetén

8500 forint

Egyénileg kiválasztott rendszám kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése

112450 forint

Egyedileg előállított rendszám kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése

435000 forint

Rendszám után gyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése

12300 forint

Az egyénileg kiválasztott és egyedileg előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése

23500 forint

A sorozatban előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése

56000 forint

Regisztrációs matrica után gyártásának engedélyezése

1550 forint

Vagyonszerzési (átírási) illeték mértéke az 1890 cm 3- t meg nem haladó személygépkocsi és az 500 cm 3-t meg nem haladó motorkerékpár esetén

18 Ft/cm 3

Vagyonszerzési (átírási) illeték mértéke az 1890 cm 3-t meghaladó személygépkocsi és az 500 cm 3 -t meghaladó motorkerékpár esetén

24 Ft/cm 3

Vagyonszerzési (átírási) illeték mértéke tehergépkocsi esetén

18 Ft/cm 3

Vagyonszerzési (átírási) illeték mértéke 2500 kg. össztömeget meg nem haladó pótkocsi esetén

9000 forint

Vagyonszerzési (átírási) illeték mértéke 2500 kg. össztömeget meghaladó pótkocsi esetén

22000 forint

Wankel motoros jármű esetén

36 Ft/cm 3

Elektromos jármű esetén

800 Ft/kW

Négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása

4800 forintAz „E" típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj 1 db rendszámtábla

3500 forint

A járművek származás - ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok

1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha nem magyar nyelvű, annak hiteles fordítását,

b) a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit

c) a származás- ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor - a fentieken kívül be kell mutatni:

a) a Műszaki adatlapot,

b) a kötelező gépjármű - felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

c) az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, a rendszámtábla érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,

d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint

e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében

- 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy- ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be- a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát,

- közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát,

- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

A d) és e) pont együttesen a továbbiakban: ügyfél azonosító okmány.

A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok

1. A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során a forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a harmadik országból származó jármű esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetén:

ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásba történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,

bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,

bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy

bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,

d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,

e) a Műszaki Adatlapot,

f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az enm magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

c) a külön jogszabályba meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során

A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,

c) a Műszaki Adatlapot

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. Új jármű forgalomba helyezése során az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a Műszaki adatlapot,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles magyar fordítását is,

d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolásokat.

4. Új jármű forgalomba helyezése során az első forgalomba helyezésre irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés éa a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

d) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

e) ügyfél azonosító okmányt.

A járművek tulajdonjog változásának nyilvántartásába vételéhez ( a továbbiakban: átíráshoz) szükséges okmányok

1. Régi típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok

A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű - felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. Az új típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok

A kérelemhez csatolni kell

a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,

b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve a rendeletben meghatározott eseteket,

c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

d) tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

A járművek forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

1. A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,

b) igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

c) ügyfél azonosító okmányt.

2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A kérelemhez csatolni kell:

a) bontási átvételi igazolást,

b) a rendszámtáblát,

c) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

d) a jármű forgalmi engedélyét.A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

b) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. A 2. pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A kérelemhez csatolni kell:

- a rendszámtáblát.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű forgalmi engedélyét,

b) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

c) az igazgatási szolgáltatási díjbefizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok

A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítás esetén,

b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

b) a jármű forgalmi engedélyt, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.A járműnek az ügyfél kérelmére, átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrhatóság által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat;

b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,

c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,

d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása.

Egyéb ügyintézés során szükséges okmányok

A kérelemhez csatolni kell:

1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla csere esetén:

a) előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt.

b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén:

a) a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot,

b) az előző forgalmi engedélyt,

c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.

3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármű átalakítás esetén:

a) fődarab származását igazoló okiratot vagy számlát,

b) külföldről származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét igazoló határozatot,

c) Műszaki Adatlapot,

d) a jármű forgalmi engedélyt,

e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

f) forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást.

4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátásának nyilvántartásba vételének esetén:

a) engedélyező határozatot,

b) Műszaki Adatlapot,

c) a jármű forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e)forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást.

5. Motorcsere esetén:

a) a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot,

b) Műszaki Adatlapot,

c) a jármű forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

6. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén

a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,

b) az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült-ügyintéző által hitelesített-másolatot.

7. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén

a) az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,

b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az ügyfél-azonosító okmányt,

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, (kivéve: forgalmi engedély, rendszámtábla csere, M betűjelű ideiglenes rendszámtábla, ideiglenes forgalomban tartási engedély)

c) a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,(üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása)

d) alvázszámot hordozó elem cseréje esetén az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot, (karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, jármű-átalakítás)

e) külön jogszabályban meghatározott gépjármű átalakítása esetén a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,(karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, jármű-átalakítás, motorcsere)

f) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolását. (M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata, ideiglenes forgalomban tartási engedély)

6. Négykerekű segédmotoros kerékpár

Hatósági engedéllyel és jelzéssel kell ellátni a négykerekű segédmotoros kerékpárokat. A jármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzembentartónak kell kérnie.

Forgalomba helyezés feltételei:

 • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás,

 • regisztrációs adó megfizetése,

 • a forgalomba helyezést megelőző megvizsgálás során kiállított Műszaki Adatlap,

 • új, vezérképviselet által forgalmazott jármű esetén a forgalmazó által kiállított jármű kísérőlap,

 • a tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló okirat,

 • az igazolólap és a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Vezetői engedély ügyintézés

Kezdő vezetői engedély szerzése esetén:

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

 személyazonosságot igazoló okirat

 egészségügyi alkalmassági vélemény

 vizsgaigazolás

4.000 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény (a 62. életévet betöltött kérelmező esetében, valamint ha 1 éves vagy annál rövidebb időtartamra ad alkalmassági véleményt az orvos, az illeték összege 1.500 Ft.)

Vezetői engedély hosszabbítása, illetve új kategória megszerzése esetén:

 személyazonosságot igazoló okirat

 egészségügyi alkalmassági vélemény

 kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedély

 4.000 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény (a 62. életévet betöltött kérelmező esetében, valamint ha 1 éves vagy annál rövidebb időtartamra ad alkalmassági véleményt az orvos, az illeték összege 1.500 Ft.)


A lejárt kategória érvényességű vezetői engedély cseréjének kezdeményezését követően- az új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb 60 napig- a járművezető, a Magyar Köztársaság területén gyakorolhatja vezetési jogosultságát a lejárt érvényességű vezetői engedélyével és a közlekedési igazgatási hatóság által elektronikus úton előállított kérelem másolati példányával.

Pótlás esetén

 • a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyv

 • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás

PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a PÁV határozatotIdeiglenes vezetői engedély

A vezetői engedély eltűnése, megsemmisülés, megrongálódás, kategóriabővítés esetén kérelmezhető az ideiglenes vezetői engedély. Díja 2.300 Ft. Állandó vezetői engedély elkészültéig csak a Magyar Köztársaság területén jogosít vezetésre.

Nemzetközi vezetői engedély:

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedés igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

A kiállításhoz szükséges:

- személyi vagy személyazonosító igazolvány

- lakcímigazolvány

- érvényes magyar vezetői engedély

- 2 db igazolványkép

- 2300 forint eljárási díj befizetés (postán)

A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes, annak lejártáig, de maximum 3 évig.

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréjéhez, honosításához:

- a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély és annak hiteles fordítása

- rendeletben meghatározott esetben egészségügyi alkalmassági vélemény

- 6200 forint honosítási díj

- a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okirat.

A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során be kell mutatni:

- a személyazonosításra alkalmas okmányt,

- a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

- külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,

- az új, kezdő vezetői engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása esetén a rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve a vizsgaigazolást.

- tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolvány

Jogszabályi háttér: 218/2003.(XII.11.) Korm. rendelet


Az ügyintézéshez szükséges okmányok:

 I. fokú orvosi szakvélemény, vagy 1996. január 1-je után az Országos Orvos Szakértői Intézet által kiállított orvosi szakvélemény

 Személyazonosságot igazoló okirat

 Kitöltött, jogosult által aláírt kérelem adatlap

 Meghatalmazott általi ügyintézés esetén meghatalmazás és 1 db egy évnél nem régebbi igazolványkép a jogosultról.

Az igazolvány elvesztése, megrongálódása esetén szükséges okmányok:

 I. fokú orvosi szakvélemény, vagy 1996. január 1-je után az Országos Orvos Szakértői Intézet által kiállított orvosi szakvélemény

 Személyazonosságot igazoló okirat

 Kitöltött, jogosult által aláírt kérelem adatlap

 Meghatalmazott általi ügyintézés esetén meghatalmazás és 1 db egy évnél nem régebbi igazolványkép a jogosultról

 3.100 Ft eljárási illeték megfizetését igazoló csekkszelvény bemutatása

Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt, haladéktalanul le kell adni.Érvénytelen az igazolvány:

a) a jogosult meghalt

b) érvényességi ideje lejárt

c) a jogosult személyére és jogosultjára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan

d) meghamisították

e) az igazolvány visszavonását a nyilvántartásba bejegyezték

f) az okmány elvesztése, eltulajdonítása valamint megsemmisülése tényének nyilvántartásba történő bejegyzését követően.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.Ügyfélkapu ügyintézés

Az ügyfélkapu ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160.§-án alapul.

 • Az ügyfélkapu ügyintézés kizárólag személyes megjelenés útján bármelyik okmányirodában történhet.

 • Az ügyintézés során a kérelmezőnek be kell mutatnia személyazonosságát igazoló okmányát.

 • Az első ügyfélkapu létesítése illetékmentes, minden további kapu létesítésének díja:2200 forint, melyet postai befizetéssel kell teljesíteni.

Az Ügyfélkapu ügyintézéséhez elengedhetetlen, hogy a kezdeményező rendelkezzen e-mail címmel.

Kérelem elbírálásának ideje 22 munkanap.

 

Utolsó frissités ( 2009. november 02. hétfő 01:41 )
 
Sitemap